Dárkové poukazy

DP-500-web

Udělejte radost někomu blízkému dárkovým poukazem za zvýhodněnou cenu.

Partneři

logo-gm5

inmobile

BLACKHEART.CZ

CENÍK / DŮLEŽITÉ INFORMACE / OBCHODNÍ PODMÍNKY / GDPR / BONUS PRO OBJEDNATELE AKCE / DÁRKOVÉ POUKAZY

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji souhlas spolku Paintball Game Olomouc z.s., se sídlem , Na Výsluní 781/6,
Loštice 789 83 IČ: 26630419 zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl L, vložka č. č. 5960, tel: 776 713 600, email: (dále jen
„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „Nařízení“) zpracovával, shromažďoval a uchovával mnou poskytnuté osobní údaje.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce
získal na základě plnění Vaší objednávky, a to:
- jméno a příjmení,
- datum narození,
- adresa,
- název společnosti,
- telefonní číslo,
- e-mail.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, název společnosti, telefonní číslo a emailovou
adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, který je nutný pro
zpracování za účelem:
 Vyřízení Vaší objednávky, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
nutné pro úspěšnou realizaci objednávky. Poskytnutí osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření objednávky, bez poskytnutí osobních údajů není možné
objednávku uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.
 Pro zasílání oznámení o plnění smluvního vztahu (vztah vzniklá na základě
objednávky služby).
 Zasílání obchodních sdělení.

Takto získané informace budou uchovány správcem po dobu nezbytnou k výkonu práv
a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem, dále po dobu nutnou
pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však
po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku v elektronické podobě
(emailem) na , nebo formou dopisu na kontaktní údaje poskytovatele Paintball
Game Olomouc, Na Výsluní 781/6, Loštice 789 83.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem automatizovaně pomocí výpočetní
techniky (PC a PC programy), nebo v písemné podobě.
Berte na vědomí, že každý má podle Nařízení právo na:
 přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR,
 omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají dle čl. 21 GDPR,
 odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky
na adresu nebo e-mail správce,
 v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů
se na nás obrátit nebo se obrátit na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Tímto potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je
dobrovolně v celém rozsahu přijímáte.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů, a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
V Lošticích dne ……. ………Podpis Správce…...

 

 

GDPR