Dárkové poukazy

DP-500-web

Udělejte radost někomu blízkému dárkovým poukazem za zvýhodněnou cenu.

Partneři

logo-gm5

inmobile

BLACKHEART.CZ

CENÍK / DŮLEŽITÉ INFORMACE / OBCHODNÍ PODMÍNKY / GDPR / BONUS PRO OBJEDNATELE AKCE / DÁRKOVÉ POUKAZY / DÁRCI KRVE / KE STAŽENÍ

Všeobecné obchodní podmínky
spolku Paintball Game Olomouc z.s.

se sídlem: Na Výsluní 781/6, Loštice 789 83, identifikační číslo: (IČ) 26630419 zapsán ve spolkovém
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka č. 5960
Tel: 776 713 600
Mail:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují Vaše práva
a povinnosti vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb při využívání bezkontaktního
adrenalinového sportu - paintballu (dále jen „služby“). Termínem „služby“ se rozumí odehrání
paintballové hry v určitém časovém rozmezí v předem stanoveném čase, a na, k tomuto určeném
místě a předem dohodnutém počtu účastníků.
1.2 Poskytovatelem služeb je spolek Paintball Game Olomouc z.s. (dále jen „poskytovatel“), se
sídlem Na Výsluní 781/6, Loštice 789 83, identifikační číslo: (IČ) 26630419 zapsán ve spolkovém
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka č. 5960.
1.3 Stávající obchodní podmínky se též vztahují na prodej doplňkového zboží, užitého k využití čerpání
služby poskytovatelem.
1.4 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, ve kterých byly dohodnuty jiné podmínky mezi
objednavateli služby a poskytovatelem.
1.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné nejen pro objednavatele služby, ale taktéž pro všechny
účastníky, s nimiž bude objednavatel využívat služby.
1.6 Aktuální znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit, nebo doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

2. OBECNÁ PRAVIDLA

2.1 Objednáním služby u poskytovatele telefonicky či emailem souhlasí objednávající se zpracováním
osobních dat z důvodu rezervace termínu.
2.2 Objednáním služby vzniká smluvní vztah mezi Vámi a poskytovatelem (dále jen „objednávka“), ze
které vyplývá povinnost, že poskytovatel Vám poskytne domluvenou službu a Vy jste povinni za
objednanou službu uhradit stanovenou cenu.
2.3 Objednání / rezervace služby je závazné.
2.4 Objednávku služby smí provést pouze osoba starší 15 let.
2.5 Na předem objednanou hru se musí objednavatel a ostatní účastníci hry dostavit minimálně 15 min
před smluvenou hodinou započetí hry samotné. Důvodem dřívějšího příchodu je bezpečnostní
instruktáž o použití paintballového vybavení, dále upřesnění pravidel hry samotné a čas na
převlečení do oblečení, pro samotnou hru určené.
2.5.1 V případě pozdního příchodu se objednavatel a účastníci hry samotní ochudí o předem
stanovený čas, neboť rezervací je více. O co později se samotné hry účastní, o to méně budou
mít času na průběh hry samotné. Za tuto prodlevu nemají nárok na vrácení peněz.
2.5.2 Stejně tak, rozhodne-li se objednavatel, nebo účastníci hru předčasně ukončit, tj. dřív než bylo
původně domluveno, ztrácí objednavatel nárok na jakoukoliv kompenzaci finančním
vyrovnáním, sjednaná cena služby zůstává provozovateli.
2.6 Účastníkům akční hry paintball je výslovně zakázáno vědomé poškozovaní či ničení majetku
spadajícího pod spolek Paintball Game Olomouc z.s. Nastane-li taková situace, je poskytovatel
oprávněn hru bezodkladně ukončit a požadovat finanční kompenzaci nejen za nedokončenou
objednávku, ale též za zničený majetek.
2.7 Objednavatel a účastníci hry jsou povinni dbát pokynů osoby poskytovatelem pověřené
k zabezpečení a realizaci hry – rozhodčího. V případně opakovaného neuposlechnutí pokynů
rozhodčího, může být důsledkem předčasné ukončení hry, a to bez nároku na finanční kompenzaci.
2.8 V průběhu hry samotné je striktně zakázána konzumace alkoholu a jiných návykových látek (např.
halucinogenních, psychostimulačních, narkotik). Nebude-li objednavatel či účastníci hry
respektovat toto pravidlo, může rozhodčí hru bezodkladně ukončit, a to bez nároku na finanční
kompenzaci.

2.9 Každý účastník objednané služby je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly hry.

3. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

3.1 S bezpečnostními a všeobecnými pravidly je objednavatel, ale taktéž všichni účastníci, s nimiž bude
objednavatel využívat služby, povinen se před započetím hry seznámit a podepsat prohlášení o
odpovědnosti a souhlas se zpravováním osobních údajů, v rozsahu nezbytně nutným pro
poskytování služby poskytovatelem.
3.1.1 Prohlášení o odpovědnosti je dostupné na internetové stránce poskytovatele www.pgo.cz
3.1.2 O zpracování osobních údajů, viz. bod 6, těchto všeobecných obchodních podmínek.
3.2 Prohlášení o odpovědnosti je povinen podepsat každý účastník služby před započetím hry, bez
výjimky. Stejně tak je každý účastník služby povinen si před podepsáním prohlášení pečlivě přečíst.
3.3 Objednáním služby u poskytovatele potvrzuje objednavatel, že se hry i s ostatními účastníky
zapojuje na vlastní nebezpečí.
3.4 Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví v průběhu čerpání služby.
3.5 Bezpečnostní pravidla jsou dostupná na internetových stránkách provozovatele.

4. INFORMACE O NABÍDCE A CENÁCH
4.1 Informace o nabídce služby jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele.
4.2 Aktuální ceny za vybranou službu jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele služby.
4.3 Platnost cen je do odvolání nebo jejich změny uvedena v ceníku poskytovatele služby.

5. ZRUŠENÍ / STORNO OBJEDNANÉ SLUŽBY

5.1 V případě, že se objednavatel a jeho hráči nemůžou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit potvrzeného
termínu hry, je objednavatel tuto skutečnost bezodkladně oznámit poskytovateli a to nejpozději
24 hod. před rezervovaným termínem hry. Učiní-li tak objednavatel ve vymezeném časovém
horizontu je objednávka považována za stornovanou, bez jakýchkoliv nároků na finanční
kompenzaci ušlého zisku poskytovatele.
5.2 Zažádá-li objednavatel o změnu termínu, než termínu, který byl objednán, musí tak učinit
nejpozději 24 hod. před rezervovaným termínem hry. V případě smluvení nového závazného
termínu rezervace bude kalkulována nová cena objednávky, objednavatel je povinen doplatit
eventuální rozdíl v ceně nově smluveného termínu hry.
5.3 V případě, že se objednavatel nedostaví na řádně objednaný termín hry bez předchozího
zrušení/storna objednávky, je objednavatel povinen zaplatit poskytovateli kompenzaci za držení
objednaného termínu, tedy vzniklý ušlý zisk (vypočtený dle počtu účastníků nahlášených
objednavatelem a personálu zajištěného provozovatelem nutného k realizaci služby) formou
faktury, kterou poskytovatel zašle objednavateli.
5.3.1 Nastane-li taková situace a poskytovatel bude nucen vymáhat ušlý zisk formou faktury
a objednavatel neuhradí tuto fakturu, tzn. kompenzaci, řádně a včas v době splatnosti faktury, je
poskytovatel služeb oprávněn objednavateli udělit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
5.3.1.2 V tomto případě postoupí poskytovatel celou záležitost svému právnímu zástupci k dalšímu
řízení, a to na náklady objednavatele.

5.4 V případě úmyslně zadaných neexistujících informací při objednání služby (vymyšlený email,
smyšlené jméno, neexistující telefonní číslo atp.) si poskytovatel vyhrazuje právo na okamžité
zrušení objednávky.
5.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení jakékoliv rezervace v důsledku zásahu Vyšší moci
(živelná pohroma, Blackout …). V takovém případě bude navrácena objednavateli cena za
nerealizovanou službu, kterou objednavatele poskytovateli uhradil.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Zpracování osobních údajů se řídí předpisem o zpracování a ochraně osobních údajů dostupných na
internetové stránce poskytovatele www.pgo.cz

6.2 Zpracování osobních údajů se řídí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY